Umorzenie egzekucji komorniczej | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Jak umorzyć egzekucję komorniczą?

W niektórych przypadkach czynności komornicze mogą zostać nie tylko wstrzymane, ale również całkowicie umorzone. Polskie prawo przewiduje całkiem spory katalog takich sytuacji. Umorzenie postępowania nie powoduje co prawda automatycznej likwidacji zadłużenia, jednak pozwala na zastosowanie mniej dotkliwego środka egzekucyjnego lub umożliwia dłużnikowi zyskanie czasu potrzebnego do uregulowania wszystkich swoich zobowiązań.

Sprawdź, kiedy możesz złożyć wniosek o umorzenie czynności egzekucyjnych i jak zatrzymać egzekucję komorniczą!

Umorzenie egzekucji w praktyce

Podstawowym powodem, dla którego komornik umarza postępowanie egzekucyjne, jest brak możliwości zaspokojenia roszczeń wierzyciela. W praktyce oznacza to, że dalsza egzekucja staje się bezzasadna, czy to z powodu braku jakichkolwiek składników majątku dłużnika, czy z innych przyczyn. Sytuacje, w których czynności komornicze podlegają umorzeniu, dzieli się na trzy kategorie:

  1. umorzenie egzekucji komorniczej z mocy prawa,
  2. umorzenie na wniosek,
  3. umorzenie z urzędu.

Umorzenie z mocy prawa

W przypadku, gdy istnieją obiektywne, prawne przeszkody uniemożliwiające kontynuowanie postępowania, komornik umarza je z mocy prawa. Dzieje się tak np. w momencie, gdy egzekucja została zawieszona na okres 1 roku, przy braku reakcji wierzyciela, który w tym czasie nie zawnioskował o jej odwieszenie. Kolejnym przypadkiem, w którym czynności komornika mogą zostać umorzone, jest uprawomocnienie się orzeczenia o upadłości konsumenckiej dłużnika.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

Prawo przewiduje umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela lub osoby, przeciwko której prowadzona jest egzekucja, a która faktycznie nie jest dłużnikiem. Jeśli komornik prowadzi egzekucję w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, sąd również może zobowiązać go do umorzenia postępowania wyrokiem. Dzieje się tak m.in. w sytuacji rozdzielności majątkowej, gdy zamiast prowadzić egzekucję wyłącznie z majątku dłużnika, komornik dokonuje zaspokojenia wierzycieli z majątku współmałżonka.

Umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu

Polskie prawo przewiduje również umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu, np. w momencie, gdy egzekucja nie należy do organów sądu. Podstawą umorzenia czynności komornika z urzędu jest wydanie postanowienia organu egzekucyjnego. Ten sposób zaprzestania prowadzenia egzekucji może być również zastosowany w momencie, gdy jedna ze stron postępowania – wierzyciel lub dłużnik – nie posiada osobowości prawnej, czyli przez tzw. brak zdolności sądowej.

Podstawy do umorzenia postępowania komorniczego

Polskie prawo przewiduje bardzo szeroki katalog sytuacji mogących stanowić podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego, zarówno na wniosek, z urzędu, jak i z mocy prawa. Najprostszym i najbardziej bezproblemowym sposobem na zakończenie kłopotów z komornikiem, jest oczywiście spłata swojego zadłużenia wraz ze wszystkimi kosztami postępowania. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, dlatego wielu dłużników poszukuje możliwości wyjścia z trudnej sytuacji. Najczęstsze przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego to:

  • umorzenie postępowania przez komornika na skutek braku możliwości całkowitego lub częściowego zaspokojenia wierzyciela,
  • wstrzymanie egzekucji na wniosek złożony przez wierzyciela – np. w sytuacji, gdy dłużnik spłacił zaległość lub porozumiał się z wierzycielem,
  • umorzenie egzekucji na skutek bezczynności wierzyciela – jeśli postępowanie zwieszono na rok, a w tym czasie wierzyciel nie złożył wniosku o jego odwieszenie,
  • prowadzona egzekucja nie leży w gestii sądu,
  • brak skuteczności w zbyciu majątku dłużnika – umorzenie następuje zwykle po drugiej nieudanej licytacji i w momencie, kiedy wierzyciel nie wystąpił o przejęcie mienia,
  • uprawomocnienie się postanowienia o bankructwie konsumenckim dłużnika,
  • brak zdolności sądowej dłużnika lub wierzyciela – np. gdy stroną postępowania jest jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

Umorzenie postępowania a umorzenie długu

Choć umorzenie postępowania komorniczego pozwala chronić majątek dłużnika przed egzekucją, warto zdać sobie sprawę z faktu, iż nie kończy ono sprawy zadłużenia względem wierzycieli. Odstąpienie przez komornika od prowadzonych czynności nie powoduje zaniknięcia zobowiązania. W praktyce wierzyciel ma prawo dochodzić swoich pieniędzy na różne sposoby, a jednym z nich jest ponowne złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Dysponent tytułu wykonawczego może również wezwać dłużnika do sądu, celem podania wszystkich składników posiadanego przez niego majątku. Dłużnik musi mieć świadomość, że zatajenie przed sądem własności wiąże się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Nasza kancelaria antywindykacyjna Pogromcy Egzekucji oferuje kompleksowe wsparcie osobom zadłużonym, starającym się o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Pomagamy swoim Klientom wyjść z długów, odzyskać płynność finansową i uporządkować sprawy związane z windykacją i zaspokojeniem roszczeń wierzycieli.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie