Zawieszenie postępowania komorniczego | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Zawieszenie postępowania komorniczego

Wszczęte na mocy postanowienia sądu postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone w trakcie jego prowadzenia. Dzieje się tak w ściśle określonych przepisami sytuacjach. Komornik nie może wówczas kontynuować czynności egzekucyjnych, jednakże te, które już zostały wykonane, pozostają w mocy. Na czas zawieszenia postępowania, zajęte składniki majątku dłużnika nie mogą zostać przekazane wierzycielowi.

Czym jest zawieszenie postępowania przez organ egzekucyjny?

Poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego rozumie się wstrzymanie czynności wykonywanych przez komornika, z uwagi na zachodzące przesłanki, dające powód do odroczenia egzekucji. Podstawą do umorzenia orzeczenia sądowego może być sytuacja, w której dłużnik złożył konieczne do wstrzymania postępowania egzekucyjnego zabezpieczenia zobowiązania lub gdy złożono skargę na nieprawidłowości przy egzekucji komorniczej. Zawieszenie postępowania możliwe jest również w momencie śmierci dłużnika lub wierzyciela, a także wówczas, kiedy osoba prawna będąca stroną nie posiada zarządu, czy innego organu uprawnionego do reprezentowania w postępowaniu sądowym. Przyczyną zastosowania egzekucji komorniczej może być również utrata zdolności procesowej dłużnika bądź wierzyciela, np. na skutek ich ubezwłasnowolnienia.

Jeśli sąd uchylił wykonalność tytułu wykonawczego, również wówczas postępowanie komornicze może zostać zawieszone. Dzieje się tak, gdy nie ma możliwości doręczenia nakazu zapłaty dłużnikowi ze względu na brak znajomości jego adresu zamieszkania, wyjazd za granicę czy z uwagi na pierwotny brak zdolności sądowej.

Kto może wnioskować o zawieszenie postępowania komorniczego?

Zgodnie z obowiązującym prawem, postępowanie egzekucyjne może zostać wstrzymane:

  • na wniosek dłużnika – na każdym etapie prowadzonego postępowania,
  • na wniosek wierzyciela – np. na skutek zawarcia ugody z dłużnikiem,
  • z urzędu – postępowanie zawiesza komornik,
  • z mocy prawa – np. na skutek bankructwa konsumenckiego dłużnika.

Wstrzymanie postępowania na wniosek

Osoba, wobec której komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, ma prawo wnioskować o jego zawieszenie, pod warunkiem wykazania odpowiednich ku temu przesłanek. Dzieje się tak, o ile sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego lub go wstrzymał. W przypadku, gdy dłużnik porozumiał się z wierzycielem lub wniósł odpowiednie gwarancje spłaty zadłużenia, również może wnioskować o wstrzymanie czynności.

Egzekucja komornicza może zostać zawieszona również na wniosek wierzyciela, który jest faktycznym dysponentem zobowiązania dłużnika. W związku z tym prawo do złożenia wniosku o zawieszenie czynności komorniczych przysługuje mu niezależnie od tego, na jakim etapie jest proces i żadne przepisy nie zmuszają go do uzasadnienia takiego zachowania. Przyczyną może być m.in. osiągnięcie ugody z wierzycielem czy otrzymanie od niego odpowiedniego zabezpieczenia.

Kiedy postępowanie sądu ulega zawieszeniu z urzędu?

Istnieją sytuacje, w których komornik zawiesza postępowanie z urzędu, bez inicjatywy dłużnika lub wierzyciela. Może się tak zdarzyć, gdy wierzyciel lub dłużnik umrą, albo stracą zdolność procesową. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że sytuacja, w której złożono skargę na czynności komornicze, nie powoduje automatycznego zawieszenia postępowania ani wstrzymania egzekucji. Dopiero pozytywne rozpatrzenie zażalenia w formie postanowienia sądu daje możliwość zastopowania zaspokajania wierzycieli z majątku dłużnika.

Zawieszenie postępowania komorniczego z mocy prawa

Dla wielu dłużników szansą na skuteczne oddłużanie staje się upadłość konsumencka. Jej ogłoszenie może dawać podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa, pod warunkiem, że czynności komornicze dotyczą majątku włączonego w skład masy upadłości, a samo bankructwo dłużnika zostało ogłoszone już po wydaniu orzeczenia sądowego o wszczęciu egzekucji.

Zawieszenie postępowania a jego umorzenie

Poprzez umorzenie postępowania komorniczego, rozumiane jest jego zakończenie, które jednak nie prowadzi do całościowego lub częściowego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Podstawą do umorzenia egzekucji może być wniosek wierzyciela uznany przez sąd, uchylenie klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego czy wszczęcie egzekucji w stosunku do osoby, która faktycznie nie jest dłużnikiem. Umorzenie czynności przez komornika może być również dokonywane z urzędu, o ile egzekucja wierzytelności nie należy do organów sądowych lub gdy z uwagi na oczywisty brak majątku, nie jest możliwe jej wyegzekwowanie od dłużnika powyżej kosztów postępowania.

Zastanawiasz się, czy toczące się przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone? Szukasz pomocy prawnej w zakresie antywindykacji? Nasza kancelaria udzieli Ci kompleksowego wsparcia, przygotowując dla Ciebie optymalną strategię oddłużania. Skontaktuj się z nami. Dołącz do grona zadowolonych Klientów, którzy spłacili swoje długi i odzyskali kontrolę nad własnymi finansami.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie