Odwołanie od decyzji komornika. Jak wydłużyć egzekucję? | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Jak przedłużyć egzekucję?

Proces egzekucyjny w każdym przypadku generuje sporo stresu oraz nerwów po stronie dłużnika. Nie ma chyba osoby, która nie zastanawiałaby się, czy jest jakiś sposób na wstrzymanie egzekucji komorniczej, tak aby nie doszło do zbycia majątku zajętego na poczet spłaty zadłużenia. W niektórych sytuacjach faktycznie możliwe jest przedłużenie, a nawet zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sprawdź, jak odwlec komornika i jak wygląda wstrzymanie egzekucji komorniczej, dając sobie więcej czasu na uregulowanie zaległości.
Z artykułu dowiesz się:

Jak wygląda odwołanie od decyzji komornika

Każdemu obywatelowi, wobec którego wymiar sprawiedliwości wydał wyrok sądowy, przysługuje prawo do odwołania od decyzji komornika. W przypadku czynności komorniczych termin na wnoszenie zażalenia wynosi 14 dni na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Odwołanie się od decyzji sądu pozwala wstrzymać, a co za tym idzie, przedłużyć postępowanie. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej możliwości jest jednak odebranie korespondencji z sądu, a nie – praktykowane przez wielu dłużników – ignorowanie jej lub odmowa przyjęcia listu poleconego. Trzeba wiedzieć, że sąd w takim przypadku stosuje tzw. fikcję doręczenia, która zakłada, że przesyłka i tak została dostarczona. Niezależnie od tego, czy adresat odebrał pocztę, czy odmówił jej przyjęcia, rozpoczyna się więc 14-dniowy termin na odwołanie, po którego upływie na wniesienie zażalenia, jest już po prostu za późno.

Postępowanie egzekucyjne a doręczenie zastępcze

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, jeśli dłużnik nie odebrał wysłanej do niego korespondencji z sądu na skutek zmiany miejsca zamieszkania. Jeśli pod starym adresem mieszka już ktoś inny i to ta osoba odebrała przesyłkę z sądu, osoba zadłużona przez dłuższy czas może nie mieć pojęcia o toczącym się przeciwko niej postępowaniu cywilnym. Obowiązek wskazania adresu, pod jakim przebywa dłużnik, leży bowiem po stronie wierzyciela, który kieruje pozew do sądu. Jeśli nie ma on aktualnej wiedzy na temat miejsca zamieszkania drugiej strony procesu i w rezultacie zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej zostanie wysłane na niewłaściwy adres, dłużnik ma prawo złożyć wniosek o jej wstrzymanie z uzasadnieniem, że na skutek błędnie wysłanej korespondencji, stracił 14-dniowy termin na odwołanie się od egzekucji komorniczej, ustanawiającej tytuł wykonawczy w postaci zajęcia majątku.

Działanie siły wyższej

Jak przedłużyć egzekucję? Kolejnym, choć rzadko stosowanym sposobem na zawieszenie postępowania egzekucyjnego i wstrzymanie czynności komornika, jest powołanie się na działanie siły wyższej, czyli powodzi, gradobicia, śnieżycy oraz wszelkich innych kataklizmów, którym dłużnik nie był w stanie przeciwdziałać, a które miały realny wpływ na jego powrót do wykonywania pracy zarobkowej. Argumentem może być np. zniszczenie siedziby firmy dłużnika lub mienia, które wykorzystywał w pracy zawodowej. W takich sytuacjach postępowanie egzekucyjne zawieszane jest najczęściej do momentu, w którym sytuacja wróci do normy.

Spłata zadłużenia w trakcie postępowania

Może zdarzyć się również tak, że dłużnik jeszcze przed odebraniem pisma z sądu lub od komornika, porozumiał się z wierzycielem i spłacił dług lub ustalił warunki likwidacji swojego zadłużenia, np. poprzez rozłożenie go na korzystne raty. Wówczas, możliwe będzie zawieszenie egzekucji komorniczej, po uprzednim udokumentowaniu w sądzie likwidacji zobowiązania. Dowód wpłaty lub umowa z wierzycielem muszą zostać przedstawione na piśmie i dołączone do wniosku o zawieszenie postępowania.

Rozdzielność majątkowa małżonków

Jeśli pomiędzy małżonkami sporządzona została umowa rozdzielności majątkowej, daje ona możliwość odwołanie od zajęcia komorniczego z majątku współmałżonka dłużnika na mocy przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Aby jednak rozdzielność mała skutek prawny, musi zostać sporządzona nie później niż na 2 lata przed rozpoczęciem egzekucji. Dłużnik musi przedstawić przed sądem stosowną umowę potwierdzoną notarialnie oraz wykazać, że wierzyciel wiedział o niej w momencie składania pozwu o spłatę zadłużenia.

Jak przedłużyć egzekucję? Możliwe sposoby:

  • wniesienie odwołania od decyzji sądu,
  • brak możliwości odwołania na skutek doręczenia pod niewłaściwy adres,
  • działanie siły wyższej, uniemożliwiające powrót dłużnika do pracy zarobkowej,
  • dopełnienie obowiązku względem wierzyciela w trakcie wykonywania czynności komornika,
  • rozdzielność majątkowa współmałżonków, o której wierzyciel wiedział.

Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że postępowanie egzekucyjne może trwać – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy – od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jak wydłużyć egzekucję? Warto, oprócz powoływania się na powyższe możliwości, zapewnić sobie również profesjonalną pomoc prawną, udzielaną przez kancelarie antywindykacyjne. Pogromy Egzekucji to zespół kompetentnych i doświadczonych ekspertów, którzy zapewniają swoim Klientom w pełni dopasowane do ich indywidualnej sytuacji metody skutecznej obrony przed egzekucją komorniczą, otaczając ich opieką prawną aż do zakończenia procesu egzekucyjnego.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie