Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości? | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Jak bronić się przed egzekucją z nieruchomości?

Dysponowanie nieruchomością może znacznie ułatwić proces ubiegania się o przyznanie kredytu w banku lub innego rodzaju wsparcia finansowego. Posiadane grunty lub budynki stanowią dla podmiotów udzielających finansowania atrakcyjne zabezpieczenie pożyczki lub kredytu, z uwagi na ich wartość i możliwość zbycia w celu odzyskania niespłacanych należności. Zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i innych form pożyczkowych, należy jednak mieć świadomość, że nieterminowe regulowanie rat lub całkowite zaniechanie spłaty mogą dawać bankowi prawo do wszczęcia procedury egzekucji z nieruchomości, co w praktyce może zakończyć się odebraniem jej właścicielowi. Rozpoczęte postępowanie można jednak wstrzymać lub całkowicie umorzyć – sprawdź, jak uniknąć egzekucji z nieruchomości!

Kiedy bank ma podstawę do zajęcia nieruchomości?

Zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela, zajęcie domu lub gruntów stanowiących zabezpieczenie zobowiązania, powinno być ostatecznością. Zwykle tak się dzieje, nie należy jednak nadużywać cierpliwości podmiotu udzielającego finansowania, gdyż konsekwencje nieterminowych spłat lub zaniechań w tym zakresie mogą być bardzo poważne. Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty bank wysyła zazwyczaj w momencie, kiedy na jego konto nie trafią dwie niezapłacone raty z rzędu – wówczas możemy spodziewać się pisma, w którym bank, zgodnie z prawem, wezwie nas do zapłaty całej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami w określonym terminie. Zignorowanie wezwania będzie dla podmiotu kredytującego stanowiło podstawę do rozwiązania umowy z dłużnikiem oraz rozpoczęcia postępowania, którego efektem może być licytacja majątku.

Egzekucja z nieruchomości – jak zabezpieczyć majątek?

Oczywiście, idealna sytuacja to taka, w której nie mamy żadnych zaległości wobec banku lub gdy spłacimy w terminie nasze zadłużenie. Zakładając jednak brak płynności finansowej, uniemożliwiający wywiązanie się ze zobowiązania, nie jesteśmy skazani na to, by oddać dom lub grunty organowi egzekucyjnemu. Sposobem na to, aby obronić nieruchomość przed egzekucją, może być wniesienie zarzutów odnośnie do sposobu prowadzenia postępowania. Co prawda, nie spowoduje ono przerwania postępowania, ale może na pewien czas je wstrzymać, tak, by sąd mógł rozpatrzyć okoliczności przemawiające na korzyść dłużnika. Aby tak się stało, wnoszone zarzuty muszą zostać uznane za zasadne. Dzieje się tak, gdy zaistnieje któraś z poniższych przesłanek:

  • całość należności lub jej część zostały spłacone w trakcie trwania procesu,
  • dług uległ przedawnieniu,
  • zobowiązanie wygasło lub nigdy nie powstało,
  • wierzyciel umorzył zadłużenie w całości lub części,
  • wierzyciel odroczył termin zapłaty lub zgodził się na rozłożenie długu na raty.

Do stwierdzenia zasadności wniesionych zarzutów niezbędne jest uzyskanie stanowiska wierzyciela przez organ prowadzący postępowanie. Jeśli będzie ono potwierdzać zaistniałe okoliczności, egzekucja z nieruchomości może zostać wstrzymana, co może skutkować zamianą środka egzekucyjnego na mniej dotkliwy lub nawet całkowitym umorzeniem postępowania.

Czy można zakwestionować wycenę domu lub ziemi?

W postępowaniach egzekucyjnych często zdarza się, że wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie oddaje jej rzeczywistej wartości. Jeśli jako dłużnik mamy uzasadnione podejrzenie, że komornik chce sprzedać nasz majątek po zaniżonej cenie, przysługuje nam prawo do złożenia skargi na oszacowanie i opis jego wartości. Wycena opracowywana jest przez komornika na podstawie operatu rachunkowego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę. Skarga na nierzetelną ocenę również może wstrzymać licytację i skutkować koniecznością ponownego oszacowania wartości majątku. Zarzut należy wnieść do właściwego sądu wraz z opłatą skarbową w wysokości 100 zł. Nawet jeśli skarga nie zostanie przez sąd rozpatrzona po myśli dłużnika, to nie koniec drogi odwoławczej, ponieważ przepisy prawa dają nam możliwość złożenia kolejnego zażalenia – tym razem na decyzję sądu.

Czy można zakwestionować plan podziału?

Dłużnik ma również możliwość wniesienia do sądu zażalenia na opracowany przez komornika plan podziału spłaty wierzycieli ze zbytej nieruchomości. Plan podziału opracowywany jest w przypadku zarządzonej publicznej licytacji majątku, a termin jego zaskarżenia wynosi 2 tygodnie od daty zawiadomienia o jego sporządzeniu.

Jak chronić mieszkanie przed komornikiem?

Choć zajęcie mienia i jego zbycie stanowią jedne z najbardziej dotkliwych skutków egzekucyjnych, polskie prawo daje dłużnikom bogatą gamę środków odwoławczych, mogących skutkować wstrzymaniem czynności komorniczych. Warto jednak zapewnić sobie kompleksowe wsparcie, by zabezpieczyć swój dobytek przed komornikiem. Doświadczeni doradcy z naszej kancelarii antyegzekucyjnej wskażą Ci najskuteczniejsze sposoby na to, jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją z nieruchomości oraz nie dopuścić, by była ona wykonywana z pogwałceniem interesów zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Dowiedz się również, jak długo komornik może prowadzić egzekucję?


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie